کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم
کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر قرن
پی آواز حقیقت برویم.

تقدیم به مادر عزیزم و روح پدر بزرگوارم
اسطوره های ایمان، عشق، محبت، پایبندی و تعهد، که وجودشان همواره چراغی روشن در راستای ذهن تاریکم بوده و خواهد بود، و این به من جسارت و شجاعت خواهد داد.

تشکر و قدردانی
با سپاس از خداوند منان، یاری دهنده ام در این راه فرزانه
سپاس از خانواده ام تنها وادی آرامش و صفا و صمیمیت برای من
با سپاس فراوان از استاد برجسته و گرانقدرم سرکار خانم دکتر شمالی، استاد راهنمای این پایان نامه که همواره با محبت و تلاش های دلسوزانه مرا در انجام این پایان نامه مساعدت کردند.تلاشهایی که گمان نمی برم هیچگاه بتوانم قدردان شایسته ای برایشان باشم.
تشکر صمیمانه دارم از آقای دکتر فاضلی بخاطر زحمات بی دریغشان در تصحیح و مشاورت این پایان نامه
قدردانی می کنم از زحمات آقای دکتر احراری به خاطر دقت و ژرف نگری در مشاورت و انجام این پایان نامه
از زحمات آقای دکتر جلایی در راستای انجام این پایان نامه کمال تشکر دارم.
همچنین از دوستای عزیزم به خاطر کمک های بی منتشان کمال تشکر دارم:
سرکار خانم دکتر فهیمه سنایی
سرکار خانم دکتر مرضیه تاج الدینی
سرکار خانم دکتر فروغ زارعی
سرکار خانم دکتر سمیه مذکور
سرکا خانم دکتر معصومه هنرمند
سرکار خانم دکتر زینب علی اتشی
سرکار خانم دکتر زهرا شب بویی
جناب آقای دکتر علی ذوالفقاری

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و هدف 1
فصل دوم: کلیات 4
1-2- هیپرلیپیدمی 5
1-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمی 5
2-1- 2- عوامل خطر برای ایجاد هیپرلیپیدمی 6
3-1-2- نشانه های بالینی 6
4-1-2- چگونگی آسیب رساندن به بدن 6
5-1-2- انواع هیپرلیپیدمی 7
1-5-1-2- اولیه 7
2-5-1-2- ثانویه 7
6-1-2- تشخیص 8
1-6-1-2- میزان کلسترول تام 8
2-6-1-2- میزانLDL-c 8
3-6-1-2- میزان تری گلیسرید 9
4-6-1-2- میزانHDL-c 9
5-6-1-2- میزان بدونHDL-c 9
6-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینB100 9
7-6-1-2- CRPباحساسیت بالا( (hs-CRP 10
8-6-1-2- لیپوپروتئینa 10
9-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینA1 11
10-6-1-2- آزمون های ژنتیکی 11
7-1-2- ملاحظات قبل از درمان 11
8-1-2- درمان 11
1-8-1-2- تغییر در سبک زندگی 12
2-8-1-2- دارودرمانی 13
2-2- استخوان 20
1-2-2- بافت شناسی استخوان 21
2-2-2- پوکی استخوان یا استئوپوروز 23
3-2-2- پارامترهای ارزیابی هیستومورفومتری 24
3-2- نیاسین وپوکی استخوان 25
فصل سوم: مواد و روش کار 26
1-3- مواد و وسایل لازم 27
2-3- طرح آزمون 29
3-3-روش کار 30
1-3-3- خونگیری 30
2-3-3- درمان با نیاسین 30
3-3-3- برداشت استخوان تیبیای راست و چپ 31
4-3-3- اندازه گیری کلسترول تام 31
1-4-3-3- آماده سازی نمونه ها 31
2-4-3-3- اندازه گیری کلسترول تام با استفاده از کیت کلسترول 31
5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرم 32
1-5-3-3- آماده سازی نمونه ها 32
2-5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از کیت تری گلیسرید 32
6-3-3- آماده سازی نمونه های استخوانی جهت مطالعه هیستومورفومتریک 32
7-3-3- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی نمونه های استخوان 36
8-3-3- تجزیه وتحلیل آماری داده ها 39
9-3-3- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین 39
فصل چهارم: نتایج 40
1-4- پارامترهای لیپیدی سرمی 41
1-1-4- میزان کلسترول تام سرم 41
2-1-4- میزان تری گلیسرید سرمی 42
2-4- پارامترهای هیستومورفومتریک 42
1-2-4- ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا 42
2-2-4- ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا 43
3-2-4- نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت درناحیه اپی فیز 43
3-4- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی براساس میلیمتر آلومینیم 44
1-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه اپی فیز استخوان تیبیا 44
2-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه متافیز استخوان تیبیا 44
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 45
فهرست منابع و مآخذ 49

فهرست تصاویر
تصویر 1-3: اندازه گیری ضخامت ترابکول ها در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………………………………………….34
تصویر 2-3: اندازه گیری نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافت در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………..35
تصویر 3-3: رادیوگراف تهیه شده از استخوان های تیبیا به همراه گوه پله ای……………………………………………..37
تصویر 4-3: اندازه گیری دانسیته رادیوگرافی بر اساس (mmAl) استخوان تیبیا با استفاده از نرم افزار…….38

فهرست جداول
جدول 1-4:میزان کلسترول سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………………….41
جدول 2-4:میزان تری گلیسرید سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………….42
جدول 3-4:ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………42
جدول 4-4:ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………..43
جدول 5-4:نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت در ناحیه اپی فیز…………………………………………..43
جدول 6-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه اپی فیز استخوان تیبیا………………………………………………………………..44
جدول 7-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه متافیز استخوان تیبیا………………………………………………………………….44

چکیده
تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر استخوان اسفنجی اپی فیز و متافیز تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی است. به این منظور 24 سر موش صحرایی ماده از نژاد Sprague_Dawley به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه 1: (کنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% کلسترول و 5/0% اسید کولیک و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% کلسترول و 25/0 % اسید کولیک، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین 200 میلی گرم بر کیلو گرم روزانه بصورت خوراکی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر کیلو گرم) روزانه خوراکی با گاواژ. لازم به ذکر است که تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه یافت. در روز 15 از موش ها خونگیری و میزان کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. در انتهای آزمایش نمونه گیری خون تکرار شد و استخوان تیبیا راست و چپ برداشته شد. یک برش به ضخامت 5 میکرون در پروگزیمال اپی فیز و متافیز تیبیا زده شد و با هماتوکسلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و برای تعیین ضخامت ترابکول های متافیز و اپی فیز در زیر میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. همچنین نسبت مساحت ترابکول به مساحت کل بافت به وسیله نرم افزار Ziess axio vision LE مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین رادیوگراف های متافیز و اپی فیز تیبیا چپ آماده شد و تراکم استخوانی به وسیله گوه پله ای آلمینیومی و نرم افزار Image J اندازه گیری شد. اگرچه غلظت تری گلیسرید به طور واضح در میان گروه های مختلف متفاوت نبود، مصرف جیره با چربی بالا باعث بالا بردن کلسترول در روز 15 شد و تا پایان آزمایش ادامه یافت. تجویز نیاسین مقدار کلسترول سرمی موش های گروه 3 و 4 را کم کرد و حتی در حد گروه کنترل نگه داشت. همچنین ضخامت ترابکول های اپی فیز و متافیز و نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافتی و نیز دانسیته استخوان در رادیوگراف ها در بین گروه های مختلف یکسان باقی ماند. در نتیجه به نظر می رسد زمان کوتاه القای جیره غذایی با کلسترول بالا در موش ها نه از لحاظ رادیوگرافی و نه پارامترهای هیستومورفومتری در ترابکول ها ی پروگزیمال اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا اثر قابل ارزیابی ندارد و نیاسین در هر دو مورد و دوز بالا اثر نامطلوب بر ساختار استخوانی موش ها نداشته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوع تولید دارو، ایالات متحده، عوامل موثر

فصل اول

مقدمه و هدف
نیاسین (ویتامین B3) در دوزهای فارماکولوژیک اثرات مطلوب بر میزان چربی های سرمی دارد. گزارش هایی مربوط به استفاده از آن به عنوان کاهنده لیپید ها از سال 1955 موجود است (التشول و همکاران، 1955 ). به عبارت دیگر نیاسین یکی از پرکاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و اترواسکلروز بوده و به عنوان یک داروی کاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن مطرح است (تایلور و همکاران، 2004؛ کامانا و کاشیاپ، 2008)، این دارو می تواند موجب افزایش معنی دار HDL-c و کاهش سطح کلسترول تام، تری گلیسرید، VLDL-c و LDL-c در سرم شود (بادر و افرمن، 2008). نیاسین معمولا به صورت مکمل مولتی ویتامین در دسترس است که می تواند در طیف گسترده ای از مکمل های بر پایه پروتئین و مکمل های کاهنده لیپید به دلیل نقش ویتامین های گروه B در متابولیسم و سوخت وساز بدن و تولید انرژی و به عنوان تقویت کننده اثر هورمون رشد به همراه آن مطرح باشد. لازم به ذکر است که در صورت مصرف همزمان آنها و بدون توجّه به حضور نیاسین در هر کدام از آنها می تواند منجر به ایجاد سمیت کبدی شود. اگرچه مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین ایجاد حالت گرگرفتگی1 است، اما پژوهشهای اندکی که در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت گرفته است؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. از جمله اینکه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یک مکمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شکستگی در استخوان تیبیا بوده است (جانسون و همکاران، 1992 و 1995). همچنین در پژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز کاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر کیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوکوکورتیکوئید در استخوان ران موش صحرایی شد به گونه ای که موجب کاهش تعداد ترابکول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید (اخوان طاهری،1390). گلوکوکورتیکوئید ها هم در تشکیل و هم تجزیه استخوانی نقش دارند. این ترکیبات از طریق مهار رونویسی ژن کلاژن و ژن استئوکلسین عمل می کنند. همچنین باعث کاهش نیمه عمر استئوبلاست ها می شوند (هلمبرگ، 2009).
موش صحرایی از جمله مدل های حیوانی رایج برای ارزیابی تغییرات و عوارض مربوط به استخوان می باشد. یکی از روش های مناسب برای ارزیابی تغییرات استخوانی در این حیوان ارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک است. این روش قادر به ارزیابی دقیق استخوان و نیز شاخص های مربوط به شکنندگی آن است. ارزیابی دانسیته استخوان نیز از روش های مهم دیگر برای ارزیابی استخوان به شمار می رود (للوواسو همکاران، 2008).
با توجه به مطالب فوق هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی است.

فصل دوم

کلیات

1-2- هیپرلیپیدمی
هیپرلیپیدمی اشاره به افزایش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید