بعد از حمد خالق یکتا ، تقدیر و سپاس از
ریاست محترم دانشگاه علوم انتظامی امین
استاد راهنمای محترم جناب دکتر سید محمد سادات حسینی
به پاس رهنمودها و حمایت های بی دریغ و به هنگام
استاد مشاور محترم جناب دکتر علیرضا اسماعیلی
به سبب مشاوره به موقع و بجا
اساتید محترم داور، جناب دکتر رحیم اف و جناب سرهنگ نوری فر
به پاس ارزیابی منطقی و منصفانه
و همچنین تمامی دوستان و عزیزانی که صمیمانه مرا در نگارش این پایان نامه یاری رساندند.

چکیده:
با توجه به این که وضعیت جوی، تعداد وسایل نقلیه و بسیاری دیگر از عوامل مؤثر بر ترافیک در فصول مختلف سال متفاوت هستند، لازم است تحقیقی انجام شود تا ارتباط بین میزان و چگونگی عوامل اصلی بروز تصادفات و تغییر شدت آن در فصول مختلف سال رابررسی نماید. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین میزان و چگونگی عوامل اصلی بروز تصادفات و تغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور – چمستان شهرستان نور در یک دوره زمانی یکساله ( 1390 ) پرداخته شده است. برای وصول به هدف فوق به روش توصیفی از نوع همبستگی – پیمایشی تعداد 65 فقره کروکی تصادف بررسی شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد که در تمامی فصول شدت تصادفات در شرایط مختلف جوی متفاوت است با توجه به نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرایط جوی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر نیست . ترمز ABS بر کاهش تصادفات جرحی و فوتی تاثیری ندارد اما کیسه هوا در کاهش تصادفات جرحی و فوتی موثر است .
کلمات کلیدی:
تصادفات رانندگی – شدت تصادفات – تجزیه و تحلیل آمار- فصول سال- عوامل مؤثر بر تصادف

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع نرم افزار

این تلاش را تقدیم می کنم
به همسرم که با صبوری و دلگرمی مرا در تمامی مراحل زندگی یاری می دهد.

و تقدیم به:
برادر عزیزم محمد کاظم که در تمامی مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری رساند.

وتقدیم به آن هایی که معتقدند
دانش هر فرد ، نه دارایی و سرمایه او .
بلکه دانش هر فرد بدهی او به جامعه است .

فهرست مطالب

فصـل اول: کلیـات تـحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-2 اهداف جرئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5-2سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-2 فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-7- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-7-1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-2 متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-8 معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-9 معرفی فصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

فصـل دوم: ادبیـات و پیشینـه تـحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1 وسایل نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3 تصادفات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-3-1 تعریف تصادف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………………14
2-3-2 تصادف های ترافیکی………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-4 تحلیل تصادف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-4-1 شناخت تصادف………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-4-2 سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-4-2-1 تحلیل تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-4-2-2 سناریوهای تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-4-2-3 تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-5 پلیس و جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-5-1 اطلاعات کلیدی و مطلوب………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-5-2 دسته بندی تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………………………………………………21
2-6 علل تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-1 علل فنی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-6-1-1 انواع علل فنی تصادفات……………………………………………………………………………………………………………………… 22
2-6-1-2 اجزا ء ترافیک……………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-7 تعریف علل واسط………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-8 تصادفات جاده ای………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-8-1 عوامل موثر بر تصادفات جاده ای……………………………………………………………………………………………………………..25
2-9 تاثیرات فنی خودرویی…………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-9-1 علل فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-9-2 عیب و نقص فنی حادث…………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-9-3 عیب و نقص فنی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید