ر مقایسه با گروه کنترل دیده شد. میان گروه های 2 و 3 و 4 از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0

جدول 3-4: ضخامت ترابکولهای اپی فیز اسخوان تیبیا (µm) (میانگین ± انحراف معیار) در گروههای مختلف گروه ها پارامتر کنترل (1) هیپرلیپیدمیک (2) هیپرلیپیدمیک درمان شده با دوز رایج نیاسین (3) هیپرلیپیدمیک درمان شده با دوز بالای نیاسین زیاد (4) ضخامت ترابکولها اپی فیز استخوان تیبیا(µm) 68/0±08/3 59/0±20/3 43/0±06/3 31/0±15/3 2-2-4- ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا نتایج آورده شده در جدول 4-4 نشان می دهد که هیچ گونه اختلاف معنی داری بین گروه های مختلف در ضخامت ترابکول ها در ناحیه متافیز وجود ندارد (05/0
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید