به عبارت دیگر تمامی علل تامه بیشتر در هوای صاف رخ داده اند که این ناشی از تعداد زیاد تصادفات در هوای صاف به دلیل تردد بیشتر می باشد. بنابراین اطلاعات بیشتری مورد نیاز است که در قالب جدول 4-11 ارائه شده است.
جدول4-11: ارتباط شرایط جوی و علت تامه تصادف

علت تامه تصادف

جمع

در صد

شرایط جوی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
عدم رعایت حق تقدم
عدم توجه به جلو
سایر موارد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

صاف
8
19%
12
6/28%
9
4/21%
8
19%
5
12%
42
100
ابری
1
3/14%
1
3/14%
4
1/57%
1
3/14%


7
100
بارانی
4
6/28%
5
7/35%
3
4/21%


2
3/14%
14
100
مه آلود
2
100%
2
100

طبق جدول 4-11 در میان علل تامه تصادفات:
1. در هوای صاف، عامل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، با 6/28%
2. در هوای ابری، عدم رعایت حق تقدم با 1/57%
3. در هوای بارانی، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 7/35%
4. و در هوای مه آلود، تجاوز به چپ ناشی از سبقت با 100%، مقداری بیش از سایر علل را به خود اختصاص داده اند.
پس در محور نور- چمستان، در شرایط جوی صاف و بارانی بیشترین علت تامه تصادف یکسان است (عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه) که با هوای مه آلود و ابری تفاوت دارد. یعنی علت تامه تصادفات جرحی فوتی در شرایط مختلف جوی مقادیر متفاوتی دارد. به عبارت دیگر شرایط جوی بر علت تامه تصادف مؤثر می باشد.
جدول4-12: ارتباط بین فصل و علت تامه تصادف

فصل
علت تامه تصادف

جمع
تصادفات
هر فصل

درصد

تجاوز به چپ ناشی از سبقت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
عدم رعایت حق تقدم
عدم توجه به جلو
سایر موارد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

بهار
2
11
7
39
7
39
1
5/5
1
5/5
18
100
تابستان
3
6/13
6
3/27
5
7/22
5
7/22
3
6/13
22
100
پاییز
6
50
1
3/8
3
25
1
3/8
1
3/8
12
100
زمستان
5
5/38
3
1/23
1
7/7
2
4/15
2
4/15
13
100

طبق جدول 4-12:
1. در فصل بهار عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و عدم رعایت حق تقدم هر یک با 39% مهمترین علل تامه تصادفات بوده اند.
2. در فصل تابستان نیز عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 3/27% مهمترین علل تامه تصادفات بوده است.
3. در فصل پاییز تجاوز به چپ ناشی از سبقت به تنهایی 50% علل تامه تصادفات بوده است. نتیجه در قالب نمودار 4- 7 مشاهده می شود.
4. در فصل زمستان نیز تجاوز به چپ ناشی از سبقت با 5/38% مهمترین علل تامه تصادفات بوده است.
جدول4-13: ارتباط بین فصل و علت تامه تصادف

علت تامه تصادف

جمع تصادفات
هر فصل

درصد
تصادفات
هر فصل

فصل
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
عدم رعایت حق تقدم
عدم توجه به جلو
سایر موارد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

بهار
2
5/12
7
2/41
7
75/43
1
1/11
1
3/14
18
7/27
تابستان
3
75/18
6
3/35
5
25/31
5
6/55
3
9/42
22
8/33
پاییز
6
5/37
1
9/5
3
75/18
1
1/11
1
3/14
12
5/18
زمستان
5
25/31
3
6/17
1
25/6
2
2/22
2
6/28
13
20
جمع علل
16
100
17
100
16
100
9
100
7
100
65
100
با توجه به جدول 4-13 می توان دریافت که:
1. بیشترین تصادفات با 8/33% در فصل تابستان رخ داده است و در رده بعدی فصل بهار با 7/27% ، زمستان با 20% و پاییز با 5/18% می باشد. ضمناً:
2. عامل تجاوز به چپ ناشی از سبقت در پاییز با 5/37% بیشتر از سایر فصول رخ داده است.
3. عامل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در تابستان با 2/41% بیشتر از سایر فصول رخ داده است.
4. عامل عدم رعایت حق تقدم در بهار با 75/43%، بیشتر از سایر فصول رخ داده است.
5. عامل عدم توجه به جلو در تابستان با 6/55% بیشتر از سایر فصول رخ داده است.
6. سایر عامل نیز در تابستان با 9/42%، بیشتر از سایر فصول رخ داده است.
به عبارت دیگر جز تجاوز به چپ ناشی از سبقت و عدم رعایت حق تقدم، علل تامه تصادفات در تابستان بیشتر از سایر فصول رخ می دهد. این موضوع دلیلی بر عدم ارتباط معنی دار بین عامل تصادفات و فصول سال در محور مورد نظر می باشد.

4-2-3 بررسی نقش ایمنی وسیله نقلیه در تصادفات:
وسایل نقلیه از نظر ایمنی به دو دسته دارای سیستم ترمز ABS و کیسه هوا و فاقد موارد مذکور تقسیم شده اند. اطلاعات جمع بندی شده از جداول 4-1 تا 4-4 در مورد تعداد تصادفات جرحی فوتی وسایل نقلیه دارا و فاقد کیسه هوا در قالب جدول 4-14 ارائه شده است.
جدول4-14: تعداد تصادفات جرحی- فوتی با توجه به کیسه هوا
نوع وسیله
فراوانی
در صد
دارای کیسه هوا
10
4/15
فاقد کیسه هوا
55
6/84
جمع
65
100

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درباره Education

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که قسمت اعظم تصادفات جرحی فوتی با 6/84% مربوط خودروهای فاقد کیسه هوا است. به عبارت دیگر شدت تصادفات در خودروهای دارای کیسه هوا و فاقد آن متفاوت است.
همچنین اطلاعات جمع بندی شده از جداول 4-1 تا 4-4 در مورد تعداد تصادفات جرحی فوتی وسایل نقلیه دارا و فاقد ترمز ABS در قالب جدول 4-15 ارائه شده است.

جدول4-15: تعداد تصادفات جرحی فوتی با توجه به سیستم ترمز ABS
نوع وسیله
فراوانی
در صد
دارای ترمز ABS
29
6/44
فاقد ترمز ABS
36
4/55
جمع
65
100

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که علی رغم وجود تفاوت در درصد تصادفات شدید خودروهای دارای ABS و فاقد آن، این تفاوت چندان معنی دار نیست. به عبارت دیگر شدت تصادفات در خودروهای دارای ترمز ABS و فاقد آن تفاوت معنی داری ندارد.
همچنین جدول 4-16 اطلاعات علل تامه تصادفات را در وسایل دارای کیسه هوا و فاقد آن را ارائه می دهد.
جدول4-16: رابطه بین داشتن کیسه هوا و علت تامه تصادف

علت تامه تصادف

جمع

درصد

نوع وسیله
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
عدم رعایت حق تقدم
عدم توجه به جلو
سایر موارد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

دارای کیسه هوا


4
40
4
40
1
10
1
10
10
100
فاقد کیسه هوا
15
3/27
14
4/25
12
8/21
8
5/14
6
11
55
100
مشاهدات جدول 4-16 حاکی از وجود تفاوتی معنی دار بین درصد تصادفات جرحی فوتی وسایل نقلیه دارای کیسه هوا با وسایل نقلیه فاقد کیسه هوا با توجه به تمامی عوامل می باشد. ضمناً در وسایل نقلیه دارای کیسه هوا، 40% اینگونه تصادفات ناشی از عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و 40% نیز ناشی از عدم رعایت حق تقدم می باشد در حالی که بیشترین تصادفات این چنینی در وسایل نقلیه فاقد کیسه هوا، ناشی از تجاوز به چپ ناشی از سبقت با 3/27% می باشد. این نشان دهنده با توجه نمودار 4-9 این مطلب را تصویر می نماید.

نمودار 4-9: مقایسه تصادفات جرحی فوتی وسایل دارای کیسه هوا و فاقد آن
همچنین جدول 4-17 اطلاعات تصادفات جرحی-فوتی وسایل دارای ترمز ABS و فاقد آن را ارائه می دهد.
جدول4-17: رابطه بین داشتن ترمز ABS و علت تامه تصادف

علت تامه تصادف

مجموع تعداد

مجموع درصد

نوع وسیله
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
عدم رعایت حق تقدم
عدم توجه به جلو
سایر موارد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

دارای ABS
6
20
6
20
10
3/33
4
3/13
4
3/13
30
100
فاقدABS
9
7/25
11
4/31
6
1/17
5
2/14
4
4/11
35
100
مشاهدات جدول 4-17 حاکی از وجود تفاوتی معنی دار بین درصد تصادفات جرحی- فوتی وسایل نقلیه دارای ترمز ABS با وسایل نقلیه فاقد آن در سه عامل نخست می باشد.
همچنین مهمترین عامل تصادفات در وسایل نقلیه دارای ABS عدم رعایت حق تقدم با 3/33% می باشد. در حالیکه مهمترین عامل در وسایل نقلیه فاقد ABS عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 4/31% می باشد. به عبارت دیگر داشتن سیستم ترمز ABS تأثیر معنی داری در علت تامه تصادفات جرحی-فوتی دارد.
نمودار 4-10 این مطلب را تصویر می نماید.

نمودار 4-10: مقایسه تصادفات جرحی فوتی وسایل دارای سیستم ترمز ABS و فاقد آن
4-2-4 بررسی نقش عامل انسانی در تصادفات:
در جدول 4- 18 نقش عوامل انسانی در تصادفات جرحی-فوتی مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول4-18: تصادفات جرحی-فوتی ناشی از عوامل انسانی
عامل انسانی
فراوانی
در صد
خستگی
2
1/3
عجله
62
4/95
سایر
1
5/1
جمع
65
100
بنابه جدول 4-18 مهمترین عامل انسانی تصادفات جرحی-فوتی محور مورد نظر در سال 90، با 4/95% عامل عجله بوده است.
برای بررسی ارتباط عوامل انسانی با فصول سال و شرایط جوی از جدول های 4-19 و 4-20 استفاده
می کنیم.
جدول4-18-1 : تصادفات جرحی-فوتی ناشی از عوامل انسانی در فصل های سال

عامل انسانی تصادف

جمع

فصل
خستگی
عجله
سایر

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

بهار
1
5/5
16
91
1
5/5
18
تابستان


19
4/86
3
6/13
22
پاییز


12
100


12
زمستان


13
100


13

با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود که در تمامی فصل ها، مهمترین عامل انسانی که در تصادفات جرحی-فوتی نقش داشته است، عجله و شتاب می باشد به طوریکه در بهار 91%، تابستان 4/86 و در پاییز و زمستان 100% تصادفات جرح- فوتی، ناشی از عجله راننده بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عامل انسانی تصادفات جرحی-فوتی ارتباط معنی داری با فصل های سال ندارد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید