کشورهای در حال توسعه ، در زمینه کاهش فقر تحلیل گردید . تلاش شد تا آنجا که ممکن است از شیوه های ارزیابی واقع بینانه و روش های نوین ارزیابی پروژه برای یافتن راهکارهای بهتر جهت برآورد کمی سودها استفاده شود. اگر چه به نظر می رسد که بعضی از منافع پروژه های پل از اثرات ترکیبی پروژه های پل و سایر پروژه های توسعه اقتصادی اقتباس شده است. مطالعات بعدی در زمینه ارزیابی قبل و بعد از پروژه، تحقیق و توسعه روشهای ارزیابی و توسعه بررسی های عوامل انسانی می باشد. مطالعه حاضر بیشتر بر پروژه تحقیق و توسعه روش های ارزیابی و توسعه بررسی های عوامل انسانی متمرکز شده است. اما به منظور توسعه ابزارهای لازم در معیارهای قضاوت در برنامه ریزی و اجرای پروژه های زیر بنایی در کشورهای در حال توسعه، توسعه روشهای مختلف مطالعه اثر بخشی برای استفاده در پروژه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع با توسعه شیوه های اثر بخشی مطالعه، نه تنها در پروژه های مربوط به بخش راه، بلکه در پروژه های دیگر مثل آب و نیروی برق و غیره و استفاده بهینه از این روشها، پروژه های زیر بنایی مؤثری را می توان اجرا نمود و انتظارات مردم را برآورده کرد. با هدف کاهش فقر، کمک اخیر به کشورهای در حال توسعه، تمایل بیشتری به سمت پروژه های مورد نیاز بشر دارد تا اینکه به پروژه های راه و سایر طرح های زیر بنایی اقتصادی بپردازد. البته برخی کشورها پس از تحقق نیازهای اولیه بشری، نیاز به راه و پل دارند. بنابراین پیشنهاد می شود که PIARC تلاش گسترده ای در جهت یافتن شیوه های مؤثر توسعه، برای ارزیابی این گونه پروژه ها و رسیدن به درک متقابل سازمانهای کمک کننده مانند بانک جهانی در منافع کلان توسعه زیر ساخت ها داشته باشد(یوشیدا و همکاران ،1383،ص50).

2-15 تاثیرات ناشی از شرایط آب و هوایی:
وجود تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد در راه کوهستانی ، تاثیرات زیادی بر روسازی راهها بویژه آسفالت سطح جاده ها دارد ، بطوریکه در فصل تابستان ، رویه آسفالتی تحت تاثیر گرمای شدید و تردد وسایط نقلیه سنگین ، دستخوش تغییراتی از جمله قیر زدگی ، ایجاد فرورفتگیهای مقطعی و ناهمواریهای موجی شکل بخصوص در گردنه ها و قوسهای افقی می گردد . از طرفی در فصل زمستان با توجه به برودت هوا و بارندگیهای شدید و انجام فعالیتهای راهداری از قبیل برف روبی، شن پاشی و نمک پاشی در محورهای شمالی و شرقی کوهستانی ، خسارات فراوانی به سطح راه وارد می آید که با عنایت به ضرورت انجام عملیات مذکور ، جلوگیری از اینگونه خسارات امکانپذیر نخواهد بود .
2- 16 نصب علائم و تجهیزات ایمنی راه:
یکی از مهمترین روشهای جلوگیری از وقوع سوانح جاده ای ، تامین ایمنی ترافیک در سطح راهها می باشد . بدین منظور بایستی علاوه بر برطرف نمودن تمامی عوامل خطرآفرین در راهها ، رانندگان و عبورکنندگان از خطرات و شرایط عبور ایمن آگاه شوند . این اطلاع رسانی با بکارگیری انواع علائم و تجهیزات ایمنی راهها صورت می پذیرد .
مهمترین عواملی که باعث آسیب رساندن به علائم افقی و عمودی و سایر تجهیزات ایمنی منصوبه در سطح راههای کوهستانی می گردد ، عبارتند از :
الف) عبور بارهای ترافیکی سنگین و فوق سنگین از راههای کوهستانی :
تردد وسایل نقلیه حامل بارهای ترافیکی سنگین و فوق سنگین باعث آسیب دیدن جدی علائم ایمنی افقی از قبیل خط کشی و بازتاب های چشم گربه ای نصب شده در سطح جاده شده و باعث صرف هزینه‌های فراوانی در زمینه ایجاد ایمنی مطلوب در سطح راههای کوهستانی خواهد شد .
در این راستا ، ساییدگی و تخریب سطح آسفالت بر اثر عبور اینگونه وسایل نقلیه، علاوه بر اینکه خطوط ترافیکی اجرا شده را از بین برده و موجب کاهش چشمگیر ماندگاری آنها می‌گردد، باعث کنده شدن، شکستن و یا فرورفتن بازتاب های چشم گربه ای در سطح آسفالت (بخصوص در فصل گرما) نیز خواهد شد که این امر باعث کاهش سطح ایمنی عبور و مرور بویژه در هنگام شب می شود.
ب) حجم بالای ترافیک در راههای کوهستانی :
حجم بالای ترافیک عبور کننده از سطح اغلب راههای کوهستانی نیز موجب وارد شدن خسارات فراوانی به علائم و تجهیزات ایمنی راهها می گردد . در این خصوص با توجه به حجم بالای تردد در شبانه روز و در نتیجه افزایش حوادث رانندگی نظیر انحراف و واژگونی وسایل نقلیه و برخورد آنها با علائم و تجهیزات منصوبه در حاشیه راهها ، خسارات زیادی به علائم ایمنی عمودی ( انواع علائم و تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی) ، حفاظهای ایمنی میانی و کناری راه ( گاردریل‌ها و نیوجرسیها) و سیستمهای روشنایی وارد خواهد شد . در ضمن همانگونه که در بند (الف) نیز اشاره شد ، ترافیک سنگین در راههای کوهستانی موجب کاهش ماندگاری خط کشی و از بین رفتن بازتابهای چشم گربه ای می گردد .
ج) تاثیرات ناشی از شرایط آب و هوایی :
در کوهستانی با توجه به بارش سنگین برف در فصل زمستان ، بخصوص در محورهای شمالی و شرقی کوهستانی و در نتیجه ضرورت انجام فعالیتهای راهداری نظیر برفروبی، نمک پاشی و شن پاشی بمنظور بازگشایی و ایمن سازی راهها ، صدمات فراوانی به علائم ایمنی وارد می گردد بطوریکه در حین انجام عملیات برفروبی ، بسیاری از علائم ایمنی عمودی نظیر تابلوهای جان پناه و مسیر نما و علائم ایمنی افقی نظیر بازتابهای چشم گربه ای ، بر اثر برخورد تیغه ماشین آلات برفروب تخریب گردیده و از جا کنده می شوند . در ضمن نمک پاشی و شن پاشی سطح جاده و متعاقب آن تردد وسائط نقلیه موجب پاک شدن و کاهش ماندگاری خط کشی جاده ها خواهد شد .
از سوی دیگر در فصل تابستان ، گرمای شدید هوا بویژه در برخی نواحی جنوبی کوهستانی باعث تاثیر بر آسفالت جاده و نرم شدن آن و در نتیجه فرو رفتن بازتابهای چشم گربه ای در سطح آسفالت و یا جابجایی و کنده شدن آنها ( تحت تاثیر تردد خودروها ) می گردد . در ضمن نرم شدن و قیرزدگی سطح آسفالت بر اثر گرما موجب تیرگی و از بین رفتن بازتاب خطوط ترافیکی خواهد شد.
د) عبور اغلب راهها از مناطق کوهستانی :
وجود قوسهای افقی و قائم ، شیبهای طولی و عرضی ، عرض نامناسب راه و موانع دید در طول راههایی که از نواحی کوهستانی گذر کرده و اعتبارات مربوطه تکافوی ساماندهی مطلوب آنها را نمی کند ، موجب بروز انواع سوانح جاده ای بخصوص انحراف و واژگونی وسایط نقلیه و در نتیجه وارد شدن صدمات فراوانی به علائم و تابلوهای حاشیه راه و همچنین حفاظهای کناری و میانی راه می گردد .
سایر موارد :
بغیر از مواردی که به آنها اشاره شد ، عوامل دیگری نیز در امر ایمن سازی راههای کوهستانی تا حدودی تاثیر گذار بوده و در برخی شرایط می توانند موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه شوند . این عوامل عبارتند از :
الف) جاری شدن سیل بر اثر بارندگیهای شدید در سطح کوهستان که سالانه خسارات فراوانی به جاده‌ها وارد نموده و از مشکلات موجود در امر ایمن سازی راهها به شمار می رود .
ب) وجود ریزشهای طبیعی ( بر اثر وقوع زمین لرزه و بارندگی ) و ریزشهای مصنوعی ( جهت بهسازی راه و حذف نقاط حادثه خیز ) در مناطق کوهستانی و متعاقب آن انجام عملیات ریزش برداری در سطح راهها که باعث وارد شدن خساراتی به جاده ها بویژه بافت سطحی آنها و همچنین علائم ایمنی و تابلوهای نصب شده خواهد شد .
ج) تردد انواع ماشین آلات کشاورزی ( نظیر کمباین و تراکتور) از حاشیه راهها بخصوص در فصل برداشت محصولات کشاورزی و همچنین وسایل نقلیه حامل بارهای ترافیکی عریض از راههای کوهستانی که باعث آسیب رساندن به انواع علائم ایمنی منصوبه می گردد( احدی ،1388).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، خارج از خانه، مصرف کننده

2-17 پیشینه داخلی :
تحقیقات حسامی (1374) پژوهشی پیرامون رفتار و تا ثیر سن رانندگان بر روی تصادفات انجام داده است که بر اساس تجزیه وتحلیل تصادفات صورت گرفته است. در خصوص تصادفات شهری -80 % عامل انسانی 20% نیز مربوط به وسیله نقلیه وجاده می باشد. علل عمده انسانی عبارتند از عدم رعایت فاصله طولی با وسایل نقلیه جلویی- عدم مهارت – بی تجربگی- سرعت می باشد.
ردیف
نتایج بدست آمده
1
بطور معمول تصادفات زنان کمتر از مردان بوده دلیل آن کم بودن رانندگان زن است.
2
بیشترین استفاده کنندگان از شبکه حمل ونقل بین 20 تا 40 سال است.
3
زنان بیشتر به علت تجربه کم ونداشتن عکس العمل سریع وعدم تسلط کامل بر وسیله نقلیه تصادف می کنند.

رسول پرستاری (1386)در پژوهش خود به بررسی رابطه بین عوامل انسانی رانندگان و میزان وقوع تصادفات در بزرگراههای تهران در هفته سوم آذر ماه 1385 پرداخته ونتیجه پژوهش عبارت بوده است از:
ردیف
نتایج بدست آمده
1
مردان با 87.2% بیشترین تصادفات را نسبت به زنان 12.8%داشته اند وآن به دلیل بیشتربودن رانندگان مرد بوده است.
2
بیشترین تصادفات مربوط به رانندگان مدرک دیپلم و کمترین آن مربوط به تبالا تر از لیسانس و ابتدایی است.
3
بالا ترین میزان تصادفات مربوط به کسانی است که بالا تر از 4 سال از تاریخ صدور گواهینامه آنها می گذرد.
گردان (1376) در پژوهش خود به بررسی علل موثر در تصادفات وارائه راه حلهای مناسبی در بهبودعبور و مرور و کاهش تصادف با هدف شناخت عوامل موثر در تصادف – در تصادف 3ماهه اول سال 1376 شهرستان همدان پرداخته و نتیجه پژوهش عبارت بوده است از:
ردیف
نتایج بدست آمده
1
در خصوص میزان تحصیلات و رابطه آن با تصادفات حدود 58%رانندگان بی سواد و یا تحصیلات قدیمی وابتدایی بیشتر ین سهم را در تصادفات داشته وافراد دارای مدرک فوق لیسانس یا دکترا با 2% کمترین سهم تصادفات را داشته اند.
2
رانندگان بین 30 تا 39 سال با 34.2% بیشترین تصادفات را داشته اند.
3
عدم رعایت حق تقدم با 42.2% کل تصادفات بعنوان بالاترین علل تامه تصا دفات بوده است.

2-18 پیشینه خارجی :
تحقیقات ریزون وهمکاران( 1990) در یکی از جاده های کوهستانی مرگ ومیر در پیچ وخم جاده با بررسی عوامل خطر مربوط به راننده – وسیله نقلیه – محیط اجرا گردید.
ردیف
نتایج بدست آمده
1
سه عامل نادیده گرفتن مقررات – خطا های خطرناک – لغزشهای بی خطردر وقوع تصادفات موثرند.
2
رانندگان مرد بیش از زن مقررات را نا دیده می گیرند و بروز تخلفات رانندگی با افزایش سن کاهش می یابد

ایسلام و منرینگ( 2006) شدت جراحت بین رانندگان مرد و زن را در تصادفات تک وسیلهای بررسی
کردند. آنها برای این منظور از مدل لوجیت چند گانه استفاده کردند.
ردیف
نتایج بدست آمده
1
تفاوت عمده در عوامل منجر به افزایش شدت جراحت بین رانندگان زن و مرد را نشان میدهد

لاپتی و کسکینن( 1998) تفاوتهای بین رانندگان جوان زن و مرد در تصادفات فوتی که بر اثر عدم کنترل راننده بر خودرو بوده است را بررسی کردند.
ردیف
نتایج بدست آمده
1
احتمال بروز تصادفات به دلیل از دست دادن کنترل خودرو در زنان و مردان یکسان است
2
اکثراً وقتی مردان کنترل خودرو را از دست می دهند منجر به بروز تصادفات تک وسیله ای می شوند، اما هنگامی که زنان کنترل خودرو را از دست می دهند منجر به تصادفات چند وسیله ای می شوند.

اولفارسون و منرینگ( 2004) به بررسی تفاوت زنان و مردان درشدت آسیب دیدگی ناشی از تصادفات پرداختند. آنها از مدل لوجیت چند گانه در بررسی شدت جراحت رانندگان زن و مرد استفاده کردند.
ردیف
نتایج بدست آمده
1
برخی از پارامترها مانند اصابت به یک مانع یا نرده محافظ بر حسب جنسیت اثر معکوسی دارد.
2
تفاوت های رفتاری و روانشناسی بسیاری بین رانندگان مرد و زن وجود دارد که باید در طراحی راه و خودرو در نظر گرفته شود.
جدیدترین مطالعه توسط اوبنگ( 2011) انجام گرفته است که به بررسی تأثیر جنسیت در شدت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید