مستمر………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-10 تاثیرات غیرفنی خودرویی…………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-10-1 علل غیر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-10-2 تعداد محورهای خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-11 عوامل انسانی تصادفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-11-1آموزش و فرهنگ سازی رانندگان…………………………………………………………………………………………………………. 28
2-11-1-1تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-11-2 تاثیرات خستگی و خواب آلودگی رانندگان…………………………………………………………………………………………. 29
2-11-3 ساعات رانندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-12 نقش فاکتورهای زمان و نوع راه……………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-12-1 زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
2-12-2 نوع راه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
2-13 مهندسی ترافیک………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
2- 14 عوامل جاده ای تصادفات………………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-15 تاثیرات ناشی از شرایط آب و هوایی………………………………………………………………………………………………………… 35
2- 16 نصب علائم و تجهیزات ایمنی راه…………………………………………………………………………………………………………… 35
2-17 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-18 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-19 جایگاه این تحقیق در بین تحقیقات قبلی ………………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم : روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-3 موقعیت و مشخصه های شهرستان نور………………………………………………………………………………………………………. 44
4-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 45
5-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
6-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………. 46
7-3 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… 46
8-3 روایی و پایائی منبع داده ها………………………………………………………………………………………………………………………… 46
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده …………………………………………………………………………………………………………………………. 46
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………. 47
4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-2 تحلیل توصیفی جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-2-1 بررسی تعداد تصادفات جرحی- فوتی در فصول مختلف…………………………………………………………………………55
4-2-2 بررسی علت تامه تصادفات در فصول و شرایط مختلف جوی………………………………………………………………….60
4-2-3 بررسی نقش ایمنی وسیله نقلیه در تصادفات………………………………………………………………………………………….66
4-2-4 بررسی نقش عامل انسانی در تصادفات……………………………………………………………………………………………………69
4-3 نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-3-1 بررسی شدت تصادف………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-4 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..81
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5-2 یافته های پژوهش و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..82
5-2-1 فرضیه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
5-2-2 فرضیه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
5-2-3 فرضیه 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
5-2-4 فرضیه 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
5-2-5 فرضیه 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
5-2-6 فرضیه 6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
5-3 یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
5-4 پیشنهاد های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………………………..88
منابع فارسی و غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورد اخلاق پژوهش، فرهنگ و تمدن، پژوهشگران

فهرست جداول
جدول 2-1 مربوط به تحقیقات انجام شده و پژوهش حاضر………………………………………………………………………………….. 42
جدول 4-1 تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه اول (فصل بهار)………………………………………………………………………….. 48
جدول 4-2 تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه دوم (فصل تابستان)…………………………………………………………………….50
جدول 4-3 تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه سوم (فصل پاییز)…………………………………………………………………………52
جدول 4-4 تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه چهارم (فصل زمستان)……………………………………………………………… 54
جدو

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید