استانهای مختلف کشور تأسیس و مشغول به کار شدند.
امروزه حمل و نقل جاده ای بار و مسافر نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور و رشد و شکوفایی آن برعهده دارد و از این رو نیازمند برنامه ریزی و مدیریت جدی است. یکی از مهمترین شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد یک کشور، ایمنی، سلامت و رفاه حمل و نقل است که در واقع نبض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور محسوب می شود. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات بین آنها، حمل ونقل نیز به عنوان یک موضوع پیچیده و با ابعاد متنوع شناخته شده است. در یک اقتصاد شکوفا و پایدار، جابجایی بار و خصوصا مسافر نباید به کندی و با پذیرش ریسک بالا همراه باشد)پژوهشکده حمل نقل،1388).
وسیله نقلیه : هر نوع وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جابجایی انسان و کالا در راه به کار می رود را وسایل نقلیه می گویند.
خودرو : به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند.اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، می‌توان واژه خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این واژه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولاً به وسایل متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. بنابراین به وسایلی مثل قطار، کشتی و هواپیما خودرو گفته نمی‌شود. نمونه‌های بارز خودرو عبارت‌اند از:
ماشین‌های سواری، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها و جدیداً ماشینهایی در دنیا ساخته شده اند که با سوخت برق کار میکنند و به محیط زیست صدمه‌ای نمی رسانند و خیلی عالی هستند .

2-3 تصادفات :
درفرهنگ عمید از نظر لغوی تصادف چنین بیان شده است. تصادف از باب تفاعل به معنی به هم برخورد کردن، با هم روبرو شدن، به هم رسیدن و برخورد برحسب اتفاق می باشد. تصادم نیز از همین باب و از جهت معنای لغوی یعنی، به هم زده شدن به هم کوفته شدن، سخت به هم خوردن دو چیز و کوفته شدن دو جسم به یکدیگر است (آئین‌نامه طرح هندسی راهها ،1377،ص54)

2-3-1 تعریف تصادف رانندگی:
در رابطه با تصادفات رانندگی، اساتید و صاحب نظران کارشناس تصادفات، تعاریف زیادی را نقل کرده اند؛ که قریب به اتفاق آنان از نظر مفهوم یکسان بوده و در ذیل چند نوع از تعاریف مربوط به تصادفات رانندگی را ذکر می کنیم:
1- تصادف عبارتست از برخورد یک وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر یا حیوان، انسان، اشیاء یا خروج وسایل نقلیه از جاده و یا واژگون شدن آن که منجر به جرح، قتل و خسارت گردد (آئین‌نامه طرح هندسی راهها ،1377،ص55)
2- تصادف عبارتست از انجام عمل و واقعه ای در رابطه با ترافیک واحدهای ترافیکی در کوچه، خیابان و جاده و بطور کلی در راه که در نتیجه آن خودرو یا خودروهایی با سایر اشیاء دیگر خسارت دیده و یا شخص یا اشخاص مجروح یا فوت نموده اند(فرایک،1383،ص142).
3- تصادف عبارتست از برخورد یک وسیله نقلیه با یک شیء ثابت یا متحرک و یا جاندار یا خروج از جاده و یا واژگون شدن وسیله نقلیه، که نهایتا موجب خسارت، جرح یا قتل می گردد (عباسلو،1386).
4- تصادف عبارتست از وقوع سانحه منجر به جرح، فوت، خسارت یا ترکیبی از آنها، که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه از راه واژگونی آن را نیز باید به موارد مذکور اضافه نمود (فرایک،1383،ص143).
5- برخورد یک یا چند واحد عبور و مرور با یکدیگر و اشیاء ثابت که منجر به ضرر و زیانهای مالی و جانی گردد. که واژگونی و خروج از جاده هم به آنها اضافه می گردد (عباسلو،1386).
6- تعریف دیگر، تعریفی است که مجمع ملی ایمنی راه ها از تصادفات رانندگی به عمل آورده است و آن این است: تصادف، آن واقعه ای در بین یک مجموعه از وقایع است که مرگ، جراحت یا خسارتهای ماشینی را به طور غیرعمدی به دنبال دارد (فرایک،1383،ص143).
در این زمینه تعاریف دیگری نیز می باشد، مثل:
تصادف وسیله نقلیه: به تصادفی گفته می شود که وسیله نقلیه ای در حرکت، دچار خسارت و جرح و قتل شده یا به دیگری تحمیل کند.

2-3-2 تصادف های ترافیکی:
تصادف هایی هستند که در یک مسیر و یا یک نقطه، بر سر راه عموم اتفاق می افتد و بین تصادف وسیله نقلیه و تصادف ترافیکی جاده ای تفاوت دارد. بازسازی صحنه تصادف برخوردی که در مقابل گاراژ شخصی یا پارکینگ خودروها روی می دهد، از نوع تصادف وسیله نقلیه بوده زیرا در سر راه عمومی واقع شده است.
در وقوع یک تصادف رانندگی علل و عوامل بسیاری دخالت دارد. بعضی از این علل ناشی از اشتباهات و کوتاهی ها و یا عدم آموزش عوامل انسانی دخیل در ترافیک می باشد. بعضی دیگر از قصور عوامل دولتی و سازمان های مربوطه است که نسبت به ایمن سازی راه ها اهمیتی قائل نمیشوند. دراین موضوع می توان علل و عوامل طبیعی برف و بوران و شرایط اقلیمی و محیطی را نیز به آن به عنوان یک اصل اضافه کرد. آخرین علتی را که می توان موجب بروز یک تصادف دانست مربوط به وسیله نقلیه می باشد که در نتیجه نقص فنی و بار غیر متعارف و امثال آنها رخ می دهد ( معاونت آموزش ناجا،1377).
با این وجود قبل از وقوع تصادف یا واقعه اصلی حقایقی موجود است که ریشه یابی . کشف آنها کمک مؤثری جهت رسیدن به علت تامه تصادف می نماید. به همین علت یک کارشناس
می بایست، سیر وقایعی که نهایتا منتج به وقوع تصادف می شود.، را پیگیری کند تا به علت اصلی برسد (معاونت آموزش ناجا،1377).
2-4 تحلیل تصادف:
2-4-1 شناخت تصادف:
برای تشخیص صحیح مشکلات ایمنی،تحلیل گر در ابتدا بایستی فهم درستی از مکانیزم تصادف داشته باشد.
هر تصادف، نتیجه نهایی وقوع یک سری حوادث متوالی در یک شرایط خاص است.
هر حادثه و هر شرایطی به یکی از چهار جزء اصلی سیستم ایمنی (انسان ، جاده، وسیله نقلیه و شرایط محیطی) برمی گردد. هر تصادف تحت تاثیر شدید اقدامات قبلی و نتایج آنها قرار دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق پژوهش، فرهنگ و تمدن، پژوهشگران

2-4-2 سطوح تحلیل:
تحلیل نیز می تواند در سطوح مختلف انجام می شود. این سطوح را تعداد تصادفات مشخص می کند.
سطح خرد: در این سطح فقط یک تصادف به تنهایی بررسی می گردد.
سطح میانی: در این سطح یک مکان یا یک نقطه سیاه مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس تعداد محدودی از تصادفات که در این موقعیت به وقوع می پیوندند بررسی می گردند. راه حل های ارائه شده نیز برای کاهش وقوع تصادفات در این مکان خواهد بود. بهترین روش بررسی، فرایند تحلیلی خواهد بود.
سطح کلان: در این سطح تعداد زیادی تصادف مورد بررسی قرار می گیرد برای مثال تمام تصادفات مربوط به شبکه جاده ای، یا تمام تصادفات مربوط به نوع خاصی از کاربران راه (نظیر عابران پیاده، وسایل نقلیه سنگین،و ….) و یا تمام تصادفات یک طبقه بندی خاص از راه. در این سطح اقدامات اولویت ملی در رابطه با ایمنی راهها تعیین می گردند.
سطوح دیگری نیز برای تحلیل مشخص شده اند که به سطح اطلاعات مورد استفاده در فرایند تشخیص بستگی دارد، نظیر: تحلیل تفصیلی، سناریوهای تصادفات و تحلیل آماری.
2-4-2-1 تحلیل تفصیلی:
در بعضی از کشورها، پس از وقوع حوادث رانندگی، یک گروه از متخصصان شاخه های مختلف(نظیر مهندسان حمل و نقل، مهندسان مکانیک، متخصصان عامل انسانی، افسران پلیس، پزشکان و…) به بررسی تفضیلی تصادف می پردازند.
بررسی از صحنه تصادف شروع شده و قبل از انتقال وسیله تقلیه و در زمان حضور افراد شاهد و دخیل در تصادف اطلاعات فرار (نظیر جهت حرکت خودرو، وضعیت نهایی خودرو، شرایط آب و هوایی و سطح راه، مشاهدات شاهدان و افراد دخیل در تصادف) جمع آوری می گردند. این اطلاعات، هر چند گران تمام می شوند اما موجب تشکیل زنجیره حوادث و شرایط محیطی می گردند.
2-4-2-2 سناریوهای تصادفات :
در این سطح، بر روی سکانس های جزئی حوادث و شرایط محیطی که در تعدادی از تصادفات مشترک هستند، تمرکز شده و حوادث بازسازی می گردند. از این اطلاعات در ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات استفاده خواهد شد.

2-4-2-3 تحلیل آماری :
هرگاه داده های مربوط در حدی نباشد که بتواند سناریوی دقیقی از تصادف نوشت آنگاه از تحلیل آماری استفاده می شود. در این سطح، هدف بررسی گزارشات تصادفات است تا اینکه چند عامل تکراری غیر عادی مشخص شوند.
از دیدگاه مهندسان ترافیک، پلیس ترافیک و کارشناسان بیمه، تصادفی کردن هر سانحه ای کار نادرستی است بلکه به عکس چنانچه هر تصادفی که ظاهراً وقوع آن غیرقابل پیش بینی و طبعاً غیر قابل پیشگیری ارزیابی شده به دقت بررسی و ریشه یابی گردد عوامل موثر در وقوع حادثه تعیین و حادثه تا حد زیادی قابل پیشگیری خواهد بود.
به عنوان مثال فرض کنید یک خودرو به دلیل ترکیدگی لاستیک از جاده خارج و دچار حادثه شده باشد چنانچه بررسی ها نشان دهند که دلیل حادثه فرسودگی و یا غیر استاندارد بودن لاستیک است این حادثه تصادفی نبوده و به دلیل اهمال راننده و یا کارخانه سازنده لاستیک و حتی کسی که لاستیک را تعویض کرده، بوجود آمده است. اما در این حادثه چنانچه مشخص شود لاستیک استاندارد و نو بوده ولی به دلیل نامعلوم دیگری حادثه اتفاق افتاده است، حادثه از نوع تصادفی قلمداد می شود.
نکته بسیار مهم در این قبیل موارد تحلیل های کارشناسان در زمینه پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و مسائل مربوط به پرداخت خسارات است.(نیک زاد؛ 1386)
2-5 پلیس و جمع آوری اطلاعات:
پلیس، بهترین گزینه برای جمع آوری اطلاعات تصادفات است. زیرا آنها جزو اولین کسانی هستند که در صحنه تصادفات حضور می یابند. از آنجا که سازمان های زیادی با این داده ها سروکار دارند، بنابراین درک نیروهای پلیس از این که آنها در قبال جمع آوری داده های قابل اعتماد مسئولیت سنگینی دارند، مهم و ضروری است.
تکمیل فرم های تصادفات جاده ای، شروع جمع آوری داده هاست. فرم های استاندارد به دو صورت فرم های تشریحی و چک لیست می باشند. تمام اطلاعات ضروری که قابلیت ثبت شدن دارند، در این فرم ها مشخص می شوند.به علاوه، تمام اسناد مربوط به تصادفات نظیر اظهارات شهود، عکس ها و کروکی های صحنه نیز به آن ضمیمه می گردند. استفاده آسان و طراحی خوب فرم ها، پیش نیاز بوده و در سطح ملی کاربرد داشته باشند. در تکمیل این فرم ها بایستی تمهیداتی اتخاذ گردد که از ثبت چند باره و سایر خطاهای ممکن اجتناب شود.
تقریباً تمام افسران پلیس، می توانند فرم های گزارش تصادفات را کامل نمایند. اگر این مساله به تناوب نیز انجام شود، لزوم آموزش و کسب تجربه را می سازند. در بیشتر موارد، این آموزش ها در دانشکده های پلیس ارائه می شوند. آموزش مداوم و درک افسران پلیس و دنباله روی آنها از دستورات تکمیل این فرم ها ضرورت دارد.
افسران پلیس بر این باورند که تکمیل این فرم ها در وهله اول برای اهداف بیمه ایی ضرورت دارند. این باورها آنها را از تکمیل دقیق و مطلوب فرم ها دور می نماید. در دوره های آموزشی، علاوه بر تکمیل این فرم ها، این نکات که مسئولین براساس اطلاعات جمع آوری شده توسط پلیس تصمیم گیری می نمایند و نیز این که هر یک از سوالات مندرج در فرم چه اهمیتی دارد و از آنها چه استفاده هایی مهمی می شود، تشریح می گردد.
با تکمیل گزارش های تصادف (یا در صحنه یا در پاسگاه پلیس)، بایستی برای یکنواخت بودن، قبل از آنکه به صورت میکرو فیلم درآیند یا وارد رایانه گردند، کنترل شوند. البته این کار می تواند در حین ورود اطلاعات به رایانه انجام شود. یک ساختار الگوریتمی می تواند خطاها را مشخص نموده یا حتی بعضی از آنها را تصحیح نماید(برای مثال، سطح آسفالت راه در تابستان نمی تواند یخ زده باشد، یا برای یک برخورد روبرو حداقل دو خودرو بایستی در تصادف درگیر باشند و….). اگر یک داده فراموش شود یا تناقضی بین داده های خاصی وجود داشته باشد که نرم افزار مربوطه، یا شخص کنترل کننده نتواند آن را

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید