بسیار تضمین کننده می باشد(همان منبع). محقق با بررسی دقیق در خصوص مسئله تصادف به سوالاتی در خصوص آن برخورده و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد .
در این فصل به بررسی موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن و بیان اهدافی که مورد نظر است پرداخته می شود و در پایان نیز هر یک از متغیرها به صورت نظری و عملی مورد تبیین قرار گرفته است.

1-2 بیان مسئله
بررسی تصادفات نشان می دهد که عوامل بسیاری می توانند تاثیر گذار باشند از آن جمله می توان به عوامل مختلفی از قبیل انسان ، وسیله نقلیه ، شرایط جوی ، راه و … اشاره کرد. در بررسی عامل وسیله نقلیه به مواردی از قبیل مجهز بودن وسیله به ترمز ضد قفل و کیسه هوا پرداخته شده است. از میان عوامل اصلی بروز تصادفات می توان به فصول مختلف سال اشاره کرد که از طرفی شرایط جوی در هر یک از آنها متغیر بوده و بر رفتار رانندگی تاثیرگذار است و از طرف دیگر، الگوی ترافیک در هر یک از فصل ها ویژگی های خاص خود را دارد و می تواند منجر به تغییر الگوی تصادفات، چه از حیث تعداد و چه شدت، شود. در این تحقیق با جمع آوری کروکیهای تصادفات در محور نور- چمستان در سال 90 تغییرات شدت تصادفات و تغییرات عوامل بروز تصادفات در فصل های مختلف بررسی شده است و عوامل مهمی را که کنترل آن از سوی پلیس راه ساده تر و اجرایی تر می باشد معرفی گردید . در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که شدت و عامل تصادفات در فصل های مختلف چه تغییراتی دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
هر ساله تعداد زیادی از انسانها در تصادفات جاده ای کشته و یا زخمی می شوند و این خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی به همراه دارد به طوری که خانواده ای و یا حتی جامعه ای به دلیل از بین رفتن عضو خود ممکن است دچار بحران شوند خانواده ای را در نظر گیرید که عضو فعال خود را از دست می دهند ، علاوه بر صدمات روحی که به خانواده وارد می شود می تواند ساختار اقتصادی خانواده را بر هم زند چرا که اکثر خانواده های ما یک عضو دارد که تمامی خانواده را در حمایت مالی خود قرار می دهد و اگر آن فرد طعمه تصادفات شود می تواند آرامش را از آن خانواده گیرد در زندگی اجتماعی که اکثر اعضا به یکدیگر پیوسته اند این خسارت می تواند اعضای دیگر جامعه نیز دچار بحران کند .
در محور نور – چمستان در سال 1390 آمار کشته ها و مجروحین و تصادفات به ترتیب 9 ، 92 ، 65 بوده و این مساله به قدری پیچیده و خطرناک شده که موجب بروز حساسیت هایی در سطح عمومی شده است.از طرفی با توجه به تغییر وضعیت آب و هوا، وسیله نقلیه و عوامل انسانی در فصلهای مختلف،این احتمال مطرح شده که شدت و نوع تصادفات در فصلهای مختلف تغییر میکند، در همین راستا احساس گردید بایستی تحقیقی در خصوص بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات و تغییر شدت آن در فصول مختلف سال انجام گیرد.

1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
بررسی میزان و چگونگی رابطه عوامل اصلی بروز تصادفات و تغییر شدت آن در فصول مختلف سال
1-4-2 اهداف جرئی
* تعیین تاثیر شرایط جوی برعامل بروز تصادفات
* تعیین تاثیر شرایط جوی بر شدت تصادفات
* تعیین تاثیر وسیله نقلیه بر بروز تصادفات
* تعیین تاثیر وسیله نقلیه بر شدت تصادفات
* تعیین تاثیر عوامل انسانی بر عامل بروز تصادفات
* تعیین تاثیر عوامل انسانی بر شدت تصادفات

1-5 سوالات تحقیق
1-5-1سوال اصلی
آیا عامل بروز و شدت تصادفات در فصول مختلف سال تغییر میکند؟
1-5-2 سوالات فرعی
1)آیا شرایط جوی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است؟
2) آیا شرایط جوی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است؟
3)آیا وسیله نقلیه بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است؟
4) آیا وسیله نقلیه برعامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است؟
5)آیاعوامل انسانی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثراست؟
6) آیاعوامل انسانی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثراست؟

1-6 فرضیات تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
بین عامل بروز و شدت تصادفات در فصول مختلف سال رابطه معنا داری وجود دارد.

1-6-2 فرضیات فرعی
1)شرایط جوی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است.
2) شرایط جوی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است.
3) وسیله نقلیه بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثر است.
4) وسیله نقلیه بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثر است.
5)عوامل انسانی بر شدت تصادفات در فصول مختلف سال موثراست.
6) عوامل انسانی بر عامل تصادف در فصول مختلف سال موثراست.
1-7 متغیرهای پژوهش
1-7-1 متغیر وابسته
شدت تصادفات : عبارتست از تغییرات در پارامتر های فیزیکی یک وسیله نقلیه خاص در رابطه با خسارت و خرابی ناشی از اثر برخورد و شدت برخورد و به عبارت دیگر تقسیمات فرعی آسیب ها و جراحات نسبت به درجه اهمیت آنها .
1-7-2 متغیر های مستقل
شرایط جوی : شامل صاف ، ابری ، بارانی و مه آلود بودن آب و هوا می باشد .
عوامل انسانی : شامل خستگی ، عجله و شتاب بی مورد و سایر موارد می باشد .
علت تامه تصادف (عامل تصادف): شامل تجاوز به چپ ناشی از سبقت ، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ، عدم رعایت حق تقدم ، عدم توجه به جلو و سایر موارد می باشد .
وسیله نقلیه : شامل وسایل نقلیه مجهز به سیستم ترمز ضد قفل ( ABS ) و کیسه هوا ( Air bag ) می باشد.
1-8 معرفی فصول:
*در فصل اول به یک کلیات مربوط به مطالعه انجام شده پرداخته و مبانی اصلی تحقیق از جمله بیان مسئله، فرضیات تحقیق، سوالات تحقیق و روش تحقیق بیان شده است.
*در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است و به بررسی تعاریف اصلی و مطالعات انجام شده در موضوع فوق پرداخته شده است.
*فصل سوم به مطالعه روش های تحقیق و شرح کامل مسئله مورد بحث پرداخته که به انتخاب یک روش مناسب برای مطالعه ختم شده است.
*در فصل چهارم به مطالعه بر روی تصادفات منطقه و همچنین بررسی علل انسانی، شرایط جوی و وسیله نقلیه در محدوده زمانی تعیین شده پرداخته شده است و اطلاعات بدست آمده از طریق آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.
*فصل پنجم با حصول نتایجی از این مطالعه و شرح آن به ارائه راه حل های به دست آمده پرداخته و همچنین محدودیت های موجود در تحقیق بیان شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درباره à، un، pour

1-9 فلوچارت فرآیند تحقیق :
برای انجام پژوهش حاضر در مرحله نخست ، مسئله اصلی مطرح و بیان شده و با استفاده از کروکی تصادفات و منابع کتابخانه ای و اسناد و پایان نامه ها و مقالات موجود ، داده ها جمع آوری و فرضیات پژوهش با استفاده از روش های آماری مناسب مورد آزمون و در قالب نمودار ها و جداول ارائه شده است و در نهایت پیشنهاداتی برای کاربران ارائه شده است .

2-1 مقدمه
نیاز به حمل و نقل، به تاریخ تمدن بر می گردد.اولین یا ابتدایی ترین تسهیلات حمل و نقل ، گذرگاههایی بودند که از طریق باز کردن مسیر ، در جنگل ها ساخته شدند . و نیزبرای عبور حیوانات اهلی راه ها عریض تر و پهنتر گردیدند . با اختراع چرخ و استفاده از آن راه سازی پیشرفت کرد . اکثر راه های اولیه به واسطه رومیها ساخته شد . تا قرن هفده و هجده روشهای راه سازی رومیان در بسیاری از کشورها و به ویژه اروپا ، مورد استفاده قرار گرفت . اولین اصول راه سازی مدرن بوسیله تل فورد مکدام1 و تری ساجت2 توسعه یافت . این افراد روشهای سنتی راه را بهبود بخشیدند . حوادث ترافیکی در سراسر دنیا به عنوان علت اصلی معلولیت و مرگ و میر شناخته شده است(جرج و همکاران ،2006ص16). تخمین زده می شود سالانه ?/?میلیون نفر در سراسر دنیا در اثر حوادث ترافیکی می میرند و ?? میلیون نفر دچار جراحت می شوند (سازمان سلامت جهانی ،2004) از بعد اقتصادی، صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، و در کشورهای با درآمد بالا و در کشورهای با در آمد متوسط ?/? درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می دهد(پدن ،2004).
تعداد موارد مصدومیت و مرگ و میر ناشی ازحوادث ترافیکی درکشورهای با درآمد پایین به طور نامتناسبی بالاست ، در حالی که فقط ?? درصد از وسا یل نقلیه در ا ین کشورها وجود دارد . صدمات ناشی از حوادث ترافیکی تا سال ???? دومین علت معلولیت در کشورهای در حال توسعه و سومین علت مرگ و معلولیت در سراسر د نیا خواهد بود (میکلونی ،2004،ص124). در سال های اخیر، میزان بالایی از حوادث ترافیکی جدی در کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش شده است(مائوری، 1997،ص394) .در کشورهای در حال توسعه مانند امارات متحده عربی، مرگ و میر ناشی از وسایل نقلیه موتوری بالاتر از کشورهای صنعتی شمال آمریکا و اروپا است در قطر در سال ???? ، حوادث ترافیکی سومین علت مرگ و میر بوده است و ?? درصد از رانندگانی که در اثر حوادث ترافیکی می میرند، در گروه سنی ??-?? سال و فاقد گواهینامه رانندگی هستند(عبدالله،2004،ص33).
2-2 تعاریف مفهومی:
2-2-1 وسایل نقلیه:
در قرن هجدهم میلادی حمل و نقل بار و مسافر اغلب در مسیرهای بین شهری با گاری و یا حیوانات انجام می گرفت. کاروان های مسافرتی مسیرهای سخت و طاقت فرسا را با زحمت و ریسک بالا طی می کردند و مسافرین در صورتیکه در بین راه با مشکلات همچون دزدان و راهزنان یا بیماری روبرو نمی شدند، در طی سفرهای چند روزه یا گاه چند ماهه برای تجارت، زیارت و دیدن زیبایی های شهرهای مختلف به حرکت در می آمدند. اما لذت سفر همواره در پشت این سختی ها برای کودکان و پیران مطلوب نبوده و در اغلب موارد باعث مرگ و میر در حین سفر می شد. در این خصوص افراد کهنسال نقل می‌کنند که برای سفر به مشهد چندین روز یا برای سفر کربلا چندین ماه در حرکت بودند و این سختی ها باعث می شد که با توجه به زمان زیاد و سختی سفر اغلب مشتاقین را حتی از سفرهای زیارتی دور می داشت.
با انقلاب صنعتی و تأثیرات شگرف آن بر علوم، سهم صنعت حمل و نقل نیز از این تحول، ایجاد موتور های احتراقی و به دنبال آن ورود انواع وسایل نقلیه باری و مسافری به زندگی مردم بود که تأثیر بسزایی در نحوه زندگی، ساخت منازل، طراحی شهری و حمل و نقل درون شهری و برون شهری داشت. حرکت خودروها نیازمند تصویب قوانین خاص خود بود که به مرور زمان این قوانین با توجه به مشکلات تکمیل و بهینه گردید.
اولین خودروها در شهر لندن ساخته شد و جای وسایل دیگر حمل و نقل را گرفت. اما شخصی بودن اتومبیل ها و معابر ایجاد شده برای گذر و درخواست و تقاضای بازار برای ساخت وسایل نقلیه عمومی با قیمت پایین تر، کارخانجات اتومبیل سازی را به سمت تولید خودروهایی با گنجایش بیشتر چه از نظر مسافری و چه از نظر باری، کاهش قیمت محصول و افزایش تولید سوق داد. اولین وسایل نقلیه نیز در شهر لندن بکار گرفته شدند و پس از مدت کمی تمامی وسایل نقلیه سنگین حمل و نقل را از صحنه رقابت به بیرون راندند.
در قرن نوزدهم ایران نیز با توجه به چاه های نفت کشف شده مورد علاقه زیاد روس ها و اروپایی ها قرار گرفت و هر کدام با روش های گوناگون در ایران به دنبال اهداف اقتصادی خود بودند که این روش ها گاه نیز به صورت بررسی سرمایه گذاری آزاد صورت می گرفت. صنعت حمل و نقل نیز جزء سرمایه گذاری آزاد محسوب می شد که با توجه به نو بودن آن صنعت باید در کشور مورد بررسی قرار می گرفت. اغلب اتوبوس‌های شاغل با توجه به مسافت طی شده از اروپا تا مقصد بکارگیری در ایران بعلت بعد مسافت و زمان حمل، مستهلک شده و هزینه حمل و نقل بالایی را طلب می کردند. این مشکلات پایه گذار صنعت اتومبیل سازی در ایران شد. به تدریج صنعت حمل و نقل بار و مسافر در کشور پیشرفت کرده و کارخانجات مونتاژ متعددی در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید