مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
12
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
غروب
عدم رعایت حق تقدم
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
13
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم توجه به جلو
صاف
دارد
دارد
1
ندارد
خشک و معمولی
14
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم -حرکت در خلاف جهت
صاف
دارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
15
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
تجاوز از سرعت مقرره
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
16
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد- عدم آشنایی با جاده
روز
انحراف به چپ
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
17
جرحی
نقص علائم عمودی و افقی- اختلاف سطح بین آسفالت و شانه

عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توجه به جلو
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
18
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
غروب
عدم توجه به جلو
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
19
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
غروب
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
دارد
دارد
2
ندارد
خشک و معمولی
20
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
گردش به طرز غلط
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
21
جرحی
نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توجه به جلو
صاف
ندارد
ندارد
3
ندارد
خشک و معمولی
22
جرحی
نقص علائم عمودی و افقی- نقص روشنایی راه
عجله و شتاب بی مورد- ضعف ناشی از کهولت سن
شب بدون روشنایی کافی
عدم رعایت حق تقدم
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی

جدول 4-3: تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه سوم (فصل پاییز)
ردیف
نوع تصادف
نقایص مؤثر راه
عامل انسانی
وضع روشنایی
علت تامه تصادف

وضع هوا
ABS
Are Bag
تعداد مجروحین
تعداد فوتی
شرایط سطح راه
1
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم
صاف
دارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
2
جرحی
نقص روشنایی و خط کشی راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
تغییر مسیر ناگهانی
صاف
دارد
دارد
1
ندارد
خشک و معمولی
3
جرحی و فوتی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
صاف
ندارد
ندارد
1
2
خشک و معمولی
4
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
ابری
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
5

جرحی

ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
6
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توجه به جلو
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
7
جرحی
کم بودن عرض راه – فقدان شانه خاکی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم
بارانی
دارد
ندارد
2
ندارد
مرطوب و خیس
8
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
9
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
10
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم رعایت حق تقدم
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
11
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
12
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی

جدول 4-4: تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه چهارم (فصل زمستان)
ردیف
نوع تصادف
نقایص مؤثر راه
عامل انسانی
وضع روشنایی
علت تامه تصادف

وضع هوا
ABS
Are Bag
تعداد مجروحین
تعداد فوتی
شرایط سطح راه
1
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
2
فوتی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
تغییر مسیر ناگهانی
صاف
دارد
ندارد
ندارد
1
خشک و معمولی
3
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم رعایت حق تقدم
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
4
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
انحراف به چپ
ابری
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
5

جرحی

ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توجه به جلو
صاف
ندارد
ندارد
3
ندارد
خشک و معمولی
6
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
انحراف به چپ
صاف
دارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
7
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
غروب
انحراف به چپ
مه آلود
ندارد
ندارد
2
ندارد
مرطوب و خیس
8
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
مه آلود
ندارد
ندارد
3
ندارد
مرطوب و خیس
9
جرحی و فوتی
فقدان شانه خاکی
عجله و شتاب بی مورد
شب با روشنایی کافی
عدم توجه به جلو
صاف
ندارد
ندارد
1
1
خشک و معمولی
10
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
نقض مقررات حمل بار
ابری
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
11
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
دارد
دارد
1
ندارد
خشک و معمولی
12
جرحی
وجود مانع دست انداز
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
ابری
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
13
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، استان اصفهان، ایالات متحده

همچنین تعداد تصادفات خسارتی رخ داده در محور مورد نظر در قالب جدول 4-5 و نمودار ارائه شده است.
جدول 4-5: تعداد تصادفات خسارتی در فصول مختلف سال 1390 در محور نور چمستان
درصد
فراوانی
فصل
3/32
41
بهار
8/26
34
تابستان
8/22
29
پاییز
1/18
23
زمستان
100
127
جمع
با توجه به جدول 4-5، بیشترین تصادفات خسارتی با 3/32% در فصل بهار رخ داده است. فصل های تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب با 8/26%، 8/22% و 1/18% در رده های بعدی قرار می گیرند.

4-2-1 بررسی تعداد تصادفات جرحی- فوتی در فصول مختلف
با جمع بندی اطلاعات جداول 4-1 تا 4-4، تعداد و درصد تصادفات جرحی-فوتی فصول مختلف در جدول های دیگری ارائه شده است. در مورد فصل بهار جدول 4-6 ارائه شده است.

جدول 4-6: تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی بهار
درصد
فراوانی
فصل
3/32
7
بهار
8/26
6
تابستان
8/22
5
پاییز
1/18

زمستان
100
18
جمع

نمودار 4-1 درصد تصادفات در شرایط مختلف جوی فصل بهار را نشان می دهد.

نمودار 4-1: تعداد تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی فصل بهار
با توجه به جدول4-6 و نمودار 4-1، در فصل بهار 9/38% تصادفات جرحی-فوتی محور نور- چمستان در هوای صاف، 3/33% ابری و 8/27% بارانی رخ داده است.
تعداد و درصد تصادفات جرحی-فوتی فصل تابستان را می توان در جدول 4-7 ارائه نمود.

جدول 4-7: تصادفات جرحی-فوتی در شرایط جوی تابستان
شرایط جوی
فراوانی
درصد
صاف
17
3/77
ابری
3
6/13
بارانی
1
1/9
مه آلود


جمع
22
100

نمودار 4-2 درصد تصادفات در شرایط مختلف جوی فصل تابستان را نشان می دهد.

نمودار 4-2: تصادفات در شرایط جوی فصل تابستان
همانگونه که از جدول 4-7 و نمودار 4-2 مشاهده می شود، در فصل تابستان 3/77% تصادفات جرحی-فوتی محور نور- چمستان در هوای صاف، 6/13% ابری و 1/9% نیز در هوای بارانی رخ داده است.
تعداد و درصد تصادفات جرحی-فوتی فصل پاییز در جدل 4-8 ارائه شده است.
جدول 4-8: تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی پاییز
شرایط جوی
فراوانی
درصد
صاف
10
4/83
ابری
1
3/8
بارانی
1
3/8
مه آلود


جمع
12
100

همچنین نمودار 4-3 درصد تصادفات در شرایط مختلف جوی فصل پاییز را نشان می دهد.

نمودار 4-3: تصادفات در شرایط جوی فصل پاییز
در فصل پاییز تصادفات جرحی-فوتی محور نور- چمستان در هوای صاف، 4/83%، 3/8% ابری و 3/8 نیز در هوای بارانی رخ داده است.
همچنین تعداد و درصد تصادفات جرحی-فوتی فصل زمستان در جدول 4-9 ارائه شده است.

جدول 4-9: تصادفات جرحی- فوتی در شرایط جوی زمستان
شرایط جوی
فراوانی
درصد
صاف
8
5/61
ابری
3
1/23
بارانی


مه آلود
2
4/15
جمع
13
100
نمودار 4-4 درصد تصادفات در شرایط مختلف جوی فصل زمستان را نشان می دهد.

نمودار 4-4: تصادفات در شرایط جوی فصل زمستان
بنابراین در فصل زمستان نیز تصادفات جرحی-فوتی محور نور- چمستان در هوای صاف، 5/61%، 1/23 ابری و 4/15% نیز در هوای مه آلود رخ داده است.

4-2-2 بررسی علت تامه تصادفات در فصول و شرایط مختلف جوی:
با توجه به جدول 4-1، علت تامه تصادفات در فصل بهار در قالب نمودار 4-5 ارائه شده است.

نمودار 4-5: علل تامه تصادفات جرحی- فوتی بهار
همانگونه که مشاهده می شود در بهار بیشترین عامل، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه است.

نمودار 4-6: علل تامه تصادفات جرحی- فوتی تابستان
بنابراین طبق نمودار 4-6، در تابستان بیشترین عامل تصادفات عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه می باشد.

نمودار 4-7: علل تامه تصادفات جرحی- فوتی پاییز
بنابه نمودار 4-7، در فصل پاییز تجاوز به چپ ناشی از سبقت مهمترین علت تامه تصادفات بوده است.

نمودار 4-8: علل تامه تصادفات جرحی-فوتی زمستان
طبق نمودار 4-8، در فصل زمستان نیز تجاوز به چپ ناشی از سبقت مهمترین علل تامه تصادفات بوده است.
جمع بندی اطلاعات جداول 4-1 تا 4-4 در مورد ارتباط شرایط جوی و عات تامه تصادفات در قالب جدول
4-10 ارائه شده است.
جدول4- 10: ارتباط شرایط جوی و علت تامه تصادف

علت تامه تصادف

جمع

در صد

شرایط جوی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
عدم رعایت حق تقدم
عدم توجه به جلو
سایر موارد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

صاف
8
3/53
12
7/66
9
2/56
8
9/88
5
4/71
42
6/64
ابری
1
7/6
1
6/5
4
25
1
1/11


7
8/10
بارانی
4
7/26
5
8/27
3
7/2


2
6/38
14
6/21
مه آلود
2
3/13
2
3
جمع
15
100
18
100
16
100
9
100
7
100
65
100
بر اساس جدول 4-10، 6/64% کل تصادفات جرحی و فوتی یعنی قسمت عمده تصادفات در هوای صاف رخ داده است. ضمناً:
1. عامل تجاوز به چپ ناشی از سبقت (یا انحراف به چپ) با 3/53% بیشتر در هوای صاف رخ داده است در حالیکه این عامل در هوای ابری کمتر واقع شده است.
2. عامل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 7/66% نیز بیشتر در هوای صاف رخ داده است. و در هوای مه آلود اصلاً واقع نشده است.
3. عامل عدم رعایت حق تقدم نیز با 2/56% بیشتر در نیز بیشتر در هوای صاف رخ داده است. و در هوای مه آلود اصلاً واقع نشده است.
4. عامل عدم توجه به جلوبا 9/88 بیشتر در هوای صاف رخ داده است و در هوای مه آلود اصلاً واقع نشده است.
5. سایر علل تامه نیز با 4/71% بیشتر در هوای صاف رخ داده است و در هوای مه آلود واقع نشده است.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید