تصادفات به وقوع پیوسته در چهارراه های چراغدار شهری پرداخته شده است.
ردیف
نتایج بدست آمده
1
تأثیر عوامل محیطی، کمربند ایمنی و کیسه هوا در میان رانندگان زن و مرد بسیار متفاوت است، در نتیجه لازمه ی دستیابی به نتایج صحیح، بررسی جداگانه تصادفات با توجه به جنسیت، بیان شده است.

2-19 جایگاه این تحقیق در بین تحقیقات قبلی
با بررسی و مقایسه پژوهش حاضر با تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مشخص گردید که هریک از محققان تنها یک یا دو عامل را مورد بررسی و آزمون قرار دادند در حالی که پژوهش حاضر به بررسی پارامتر هایی نظیر فصول سال ، ترمز ABS ، عامل تصادف ، کیسه هوا ، شرایط جوی و عامل انسانی پرداخته است و این مساله پژوهش حاضر را از سایر تحقیقات متمایز می کند .

جدول 2-1 : مربوط به تحقیقات انجام شده و پژوهش حاضر
نام تحقیق
توجه به سال
توجه به ABS
کمربند ایمنی
عامل تصادف
کیسه هوا
شرایط جوی
عامل انسانی
حسامی*


*
رسول پرستاری


*
گردان*


*
ریزون و همکاران*

*
*
ایسلام و منرینگلاپتی و کسکینن


*
اولفارسون و منرینگ


*
اوبنگ


*

*

*
پژوهش حاضر
*
*

*
*
*
*

1-3 مقدمه:
در این فصل به توضیح روش و مراحل اجرای تحقیق می پردازیم . بدیهی است که انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پژوهش گر با مشخص نمودن روش تحقیق مناسب می تواند با بسیج حداقل امکانات و خدمات پژوهشی راهی مناسب برای بررسی فرضیه ها در نظر بگیرد . به عبارت دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهش گر روشن کند چه شیوه و روشی اتخاذ نماید تا هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ هایی برای پژوهش های خود دست یابد .
در این فصل در مورد نحوه استفاده از روش های آماری ، روایی و پایایی ، جامعه آماری ، نمونه ها ، نوع و چگونگی نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات و… توضیح داده شده است .

2-3 روش تحقیق:
برای تحلیل تصادفات به وقوع پیوسته در سال90 به اداره تصادفات پلیس راه نور مراجعه و کلیه کروکی های ترسیم شده اعم از جرحی و فوتی در حوزه ی استحفاظی پلیس راه نور استخراج و دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و علل و عوامل مرتبط با تصادفات براساس کروکی های ترسیمی توسط افسران کارشناس تصادفات شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
3-3 موقعیت و مشخصه های شهرستان نور :
شهرستان نور از شمال به دریای مازندران ، از شرق به شهرستان های محمود آباد و آمل ، از جنوب از طریق کندوان و قله دماوند به استان تهران و از غرب به شهرستان نوشهر محدود است. این شهرستان با مساحتی در حدود 2675 کیلومتر مربع جایگاه سوم را در استان داراست. نور در حدود 5/3? جمعیت استان را در خود جای داده است.
بخش چمستان به مرکزیت شهری به همین نام که در فاصله 15 کیلومتری جنوب شرقی نور در نزدیکی شهرستان آمل قرار دارد که محور مورد نظر از این شهر نیز عبور می کند و غالب وسایل نقلیه ای که در این محور تردد دارند از نوع سواری و وانت می باشند . این محور از نظر کیفی دارای سطح سرویس B می باشد .
4-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
این تحقیق در محدوده مکانی محور نور- چمستان انجام گرفته است. محدود? زمانی تحقیق سال 1390 بوده است.
5-3 جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه تصادفات محور ( نور- چمستان ) شهرستان نور می باشد.

شکل 1 : جامعه آماری
شرایط آب و هوایی محور نور – چمستان : آب و هوای این محور نظیر سایر نقاط مازندران است. در تابستان ها گرم و مرطوب و درزمستان ها ملایم.حداکثر ریزش باران در ماه آذر و حداقل آن نیز در ماه تیر است.
6-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه:
در این تحقیق به دلیل دسترسی به کلیه آمار تصادفات محور نور- چمستان در سال 90که منجر به تنظیم و ترسیم کروکی شده بود که با توجه به تعداد کم جامعه مورد نظر، تمامی 65تصادف به صورت تمام شمار مد نظر قرارگرفت.با توجه به توصیفی بودن تحقیق و عدم انجام مدل سازی خاصی در این تحقیق و استفاده از روش تمام شماری نیازی به انتخاب نمونه آماری و تعمیم نمونه به جامعه نمی باشد .
7-3 روش جمع آوری اطلاعات:
برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پیشینه ی تحقیق و ادبیات موضوع از کتب و مقالات تخصّصی، پایاننامههای دانشجویی، پایگاههای اینترنتی، سایت های مرجع مجلات علمی استفاده گردیده است.
برای جمع آوری اطلاعات تصادفات در این پژوهش از آمار و اسناد مربوط به تصادفات منجر به ترسیم کروکی محور نور- چمستان شهرستان نور در سال 90 استفاده شده است.
8-3 روایی و پایائی منبع داده ها:
روایی و پایایی در پژوهشهای اسنادی به میزان اعتماد و اعتبار اسناد بدست آمده گفته می شود . دراین پژوهش منابع مستخرج و مضبوط شده را می توان مورد اعتماد دانست چرا که این منابع مستقیماً از اداره پلیس راه شهرستان نور مورد بررسی قرار گرفته و هیچ گونه ارجاع فرعی دیگر ندارد و محقق شخصا آنها را با توجه به اصل پرونده ها و منابع الکترونیکی ( رایانه ای ) ، و این امر موجب بالا رفتن اعتبار منابع این پژوهش شده است.
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
برای تجزیه و تحلیل آماری داده های مربوط به تصادفات از روش های آماری که بصورت آمار توصیفی،شامل جداول و نمودار مرتبط با نوع متغیر بهره گرفته شده است و از نرم افزارspss استفاده شده است. این امر با هدف شناسایی عوامل اصلی بروز تصادفات و سهم فصول مختلف سال بر تغییر شدت تصادفات مورد بررسی قرار گرفته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره گروه کنترل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود. پس از جمع آوری داده های خام، از روش های توصیفی آماری برای بررسی ویژگی های جامعه آماری و از آزمون های آماری برای تعیین صحت و سقم فرضیات مطرح شده استفاده شده است.
4-2 تحلیل توصیفی جامعه
به منظور شناخت دقیق جامعه آماری که شامل تصادفات محور نور- چمستان می باشد، در این بخش ابتدا به توصیف ویژگی های تصادفات مورد مطالعه از نظر علل وقوع، نوع تصادف، نوع وسیله نقلیه و شدت می پردازیم.
اطلاعات تصادفات جرحی- فوتی محور نور- چمستان برای هر فصل به تفکیک در قالب جدول های 4-1
تا 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-1: تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه اول (فصل بهار)
ردیف
نوع تصادف
نقایص مؤثر راه
عامل انسانی
وضع روشنایی
علت تامه تصادف

وضع هوا
ABS
Are Bag
تعداد مجروحین
تعداد فوتی
شرایط سطح راه
1
جرحی
کم بودن عرض راه
خستگی و خواب آلودگی – عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
2
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
3
جرحی
اختلاف سطح بین آسفالت و شانه
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم رعایت حق تقدم
صاف
ندارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
4
جرحی
ندارد
مهار نکردن محموله به طرز صحیح
شب بدون روشنایی کافی
عدم رعایت حق تقدم
ابری
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
5
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
6
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم
بارانی
دارد
دارد
1
ندارد
مرطوب و خیس
7
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
حرکت با دنده عقب
بارانی
دارد
ندارد
2
ندارد
مرطوب و خیس
8
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
3
ندارد
خشک و معمولی
9
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
بارانی
دارد
دارد
1
ندارد
مرطوب و خیس
10
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
بارانی
دارد
دارد
1
ندارد
مرطوب و خیس
11
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
غروب
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
ابری
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
12
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم رعایت حق تقدم
ابری
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
13
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم
ابری
دارد
دارد
2
ندارد
خشک و معمولی
14
جرحی
نقص علائم عمودی-فقدان حفاظ ایمنی کنار راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
15
جرحی
کم بودن عرض راه- نقص خط کشی راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توجه به جلو
ابری
ندارد
ندارد
3
ندارد
خشک و معمولی
16
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم- انحراف به چپ
صاف
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
17
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد- عدم تشخیص سهم عبور سایرین
روز
عدم رعایت حق تقدم
ابری
دارد
دارد
1
ندارد
خشک و معمولی
18
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
بارانی
ندارد
ندارد
1
ندارد
مرطوب و خیس

جدول 4-2: تصادفات جرحی- فوتی سه ماهه دوم (فصل تابستان)
ردیف
نوع تصادف
نقایص مؤثر راه
عامل انسانی
وضع روشنایی
علت تامه تصادف

وضع هوا
ABS
Are Bag
تعداد مجروحین
تعداد فوتی
شرایط سطح راه
1
جرحی
کم بودن عرض راه
عدم آشنایی با جاده – عجله و شتاب بی مورد
روز
تجاوز به چپ ناشی از سبقت
ابری
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
2
جرحی
نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
3
فوتی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
شب با روشنایی کافی
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
صاف
ندارد
ندارد
ندارد
3
خشک و معمولی
4
جرحی
نقص علائم عمودی و افقی- کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توجه به جلو
صاف
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی

5
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
بارانی
ندارد
ندارد
2
ندارد
مرطوب و خیس
6
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم
صاف
دارد
دارد
1
ندارد
خشک و معمولی
7
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت حق تقدم
ابری
دارد
ندارد
1
ندارد
خشک و معمولی
8
جرحی
کم بودن عرض راه
عجله و شتاب بی مورد
شب بدون روشنایی کافی
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
ابری
ندارد
ندارد
2
ندارد
خشک و معمولی
9
جرحی
ندارد
عجله و شتاب بی مورد
روز
انحراف به چپ
بارانی
دارد
ندارد
1
ندارد
مرطوب و خیس
10
فوتی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی مورد
روز
عدم رعایت فاصله عرضی ناشی از سبقت غیر مجاز
صاف
ندارد
ندارد
ندارد
2
خشک و معمولی
11
جرحی
کم بودن عرض راه – نقص علائم عمودی و افقی
عجله و شتاب بی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید