عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :


چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول. 3

کلیات پژوهش. 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 . اظهار مساله 6

4-1. چارچوب نظری. 7

5-1 .اهداف پژوهش. 8

6-1 حدود مطالعاتی. 8

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات پژوهش. 11

مروری بر ادبیات پژوهش. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . تأثیر نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

10–2 . مزایای ناشی از بهره گیری استقراض… 29

11–2 . معایب ناشی از استقراض… 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

13  – 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2 . هزینه سرمایه 33

15– 2 . پیشینه پژوهش : 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

فصل سوم 44

روش اجرای پژوهش. 44

فصل سوم : روش اجرای پژوهش. 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

6-3. مدل مفهومی  پژوهش. 52

7-3 . متغیر های پژوهش. 52

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

2-7-3 . متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

8–3 . فرضیات پژوهش. 54

فصل چهارم 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش. 58

4-4 مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5- 4 اختصار تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم 83

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش. 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های پژوهش. 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

.اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش در وحله اول مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که اندازه نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد ، در ضمن  به  مطالعه اندازه تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه مانند کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده می باشد که در انتها این سوال مطرح می گردد که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده می باشد ؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری